Tag: 港大校友會

香港公園打羽毛球及港大校友會晚飯

是日約了在香港公園打波,中午到灣仔食飯後,到香港公園閒逛。打完波到港大校友會食飯。

港大校友會

約左腸同 Katie 去堅道望彌撒,之後落去港大校友會食飯。

香港大學校友會

文哥到埗當日,到了香港大學舊生會晚膳,剛巧遇上同事在鄰桌飯聚。

港大校友會聚餐

2010 年 100fun 朋友到港大校友會聚餐